لوگوی کنترل سگال
لوگوی کنترل سگالابزار دقیق رشته‌ای میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی(فشار،دما،سطح مواد در مخارن و فلو) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل  می‌باشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبه‌های عملی بیشتری است و  جذابیت بیشتری برای کار ایجاد می‌کند.این رشته به دلیل وجود سنسور های  الکتریکی با رشته برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

 • 1.jpeg
 • 5.jpg
 • 8.png
 • 9.jpg
 • 10.gif
 • 11.png
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.png
 • 18.png
 • 20.png
 • 56.jpg
 • crosby.jpg
 • endress-hauser-l4726.gif
 • fisher.jpg
 • fluke_logo.png
 • honeywell-analytics-l61635.gif
 • images.jpg
 • krohne-l5863.gif
 • kyoritsu_logo.gif
 • samson.jpg
 • spirax-sarco-l18190.gif
 • tescom.jpg
 • vega-l9136.gif
 • wika-alexander-wiegand-l6196.gif