سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

Level

تهیه و تامین انواع تجهیزات اندازه گیری سطح مایعات و جامدات

لول گیج های مخازن معمولی و مغناطیسی

لول ترانسمیتر ها

و ....

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran