سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

Flow

تهیه و تامین انواع تجهیزات فلو متری

انواع فلو سویچ ها

انواع فلو مترهای دیجیتال

اتواع فلو متر و فلو ترانسمیترهای مغناطیسی

و ....

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran