سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

Pressure

تهیه و تامین انواع تجهیزات اندازه گیری و کنترل فشار

انواع گیج (اندازه گیر ) فشار در رنجها و ابعاد های مختلف

انواع سویچ های فشار در رنجها و برندهای مختلف

انواع ترانسمیتر های فشار و اختلاف فشار

انواع کالیبراتور فشار

انواع رگلاتورهای آب ، هوا ، گاز 

انواع فشار شکن های صنعتی

و ...

 

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran