سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

ابزار دقیق

ابزار دقیق رشته‌ای میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی(فشار،دما،سطح مواد در مخارن و فلو) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل  می‌باشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبه‌های عملی بیشتری است و  جذابیت بیشتری برای کار ایجاد می‌کند.این رشته به دلیل وجود سنسور های  الکتریکی با رشته برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
اما موضوع اصلی کنترل وابستگی شدیدی به حسگرها دارد.
این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها،  ترانسمیتر ها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر  اهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی  برق بیشتر عملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است.

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran